Odporúčania pre bezpečné lezenie a pohyb v lezeckých oblastiach

 • Inšpiráciou k tomuto článku je, aby sme odchádzali zo skál veselí, zničení a hlavne zdraví.

Uvedené odporúčania sú informatívne.
Účelom článku je zhrnúť základné návyky lezca, ktoré by mal robiť intuitívne. Nie vždy sa dá povedať, čo je v danej chvíli správne, na riešenie danej situácie môžu existovať variantné riešenia.
Uvedené odporúčania si nenárokujú na vyčerpávajúci popis problematiky bezpečnosti pri lezení. Tento článok nie je metodická príručka bezpečnosti lezenia na skalách - nezaoberá sa technikou istenia, ani technikou a taktikou lezenia.


  

Pri plánovaní výjazdu:

Pri plánovaní výjazdu sa snažíme zistiť čo najviac informácií o oblasti, v ktorej sa chystáte liezť. Dôraz kladieme na bezpečnosť lezenia, spôsob odistenia a iné špecifiká danej oblasti. Dôležité je poznať svojich spolulezcov / ističov  a vzájomná dôvera. Napríklad neplánujeme lezenie morálovej alebo potenciálne nebezpečnej cesty, ak ideme liezť so začiatočníkom.

Pri lezení:

 1. Pred nalezením si obhliadnuť líniu cesty, skonfrontovať so sprievodcom, popýtať sa miestnych. Zhodnotiť stav cesty: zatečená, špinavá po daždi/zime, ... Podľa možnosti spočítať istenia. Ak je v prvom istení slučka (napr. aj staré ponožky) znamená to nasledovné: cesta je rozrobená, projekt, istenia môžu byť nebezpečné. Neliezť! Istenia môžu byť čerstvo osadené (nezatuhnutý tmel) môžu chýbať istenia/zlaňák.
 2. Naväzovanie neprerušovať! Lezec sa môže napr. zarozprávať, a zabudnúť, že nie je naviazaný. Naväzovať sa lanom cez nohy aj pás (výnimkou sú špeciálne sedačky), necvakať si karabínu (ani HMS)! Výnimkou môže byť umelá stena ak lezieme TR (???), a v tom prípade cvakať dve zámkové karabíny protismerne! V zime si dávame pozor, aby sme sa pod bundou správne naviazali. Istič skontrolovať správne cvaknutie karabíny.
 3. Je vhodné, aby sa istič a lezec oslovovali menami. Ak je na okolí viacej ľudí, pokyny sú adresné. Inak sa môže stať, že niekto vedľa zakričí dobér, a istič strhne nič netušiaceho lezca.
  Pred nalezením do cesty sa navzájom skontrolovať (istič - lezec) a to najmä:
  • uzol (správnosť uzla, utiahnutie)
  • pracky na sedačke
  • zámok na karabíne s istiacou pomôckou
  • založené lano do istiacej pomôcky
  • počet expresov; počítať s dvoma expresmi do zlaňáku; či karabíny v expresoch nie sú otočené naopak
  • pozrieť ako ide línia expresov, či sú potrebné expresy na predĺženie
  • je vhodné kontrolne trhnúť lanom na overenie, či uzol správne drží.
  • pri gri-gri je vhodné trhnúť lanom a skontrolovať, či zaberie.
 4. Pri cvaknutí prvého istenia sa skontrolovať ešte raz a uistiť sa, že je istič pripravený a sústredený na istenie.
 5. Cvakanie istení:
  • Skontrolovať osadené istenie
  • vizuálne: pukliny v cemente/lepidle; skontrolovať či nie sú praskliny v materiáli istenia.
  • manuálne skúsiť rukou či istenie drží rotačne, na ťah (pri skúšaní nezaťažovať istiaci bod; skúšať z lezeckej pozície), skontrolovať či je dotiahnutá matka/šrób na nite.
  • skontrolovať, či je istenie osadené v pevnej skale.
  • skontrolovať či nie je predratá erárna karabína, expres aj slučka na exprese. Ak sa nám expres nepozdáva cvaknúť si svoj vlastný (priamo do nitu).
  • skontrolovať utiahnutie mailonky na erárnych expresoch
  • v mediteránnych oblastiach najmä pri mori si dávať obzvlášť pozor na istenia a erárne karabíny/expresy. Vplyvom morskej vlhkosti a soli dochádza k rýchlej korózii. Oceľové istenia ako aj hliníkové karabíny môžu byť skorodované!
  • ak je istenie zle osadené, že páči karabínu, použiť slučku na predĺženie a cvaknúť expres do slučky.
 • Cvakať všetky postupové istenia! (vynechávať iba v prípade bezpečného pádu a rezervy minimálne jedného ďalšieho istenia. Brať do úvahy aj možné kyvadlo, nielen pád smerom dolu.
 • Istenia cvakať podľa možnosti zo stabilnej pozície; často až keď je istenie v úrovni pása. Tento bod je prudko závislý od konkrétnej situácie. Väčšina správne osadených istení sa cvaká z dobrej pozície. Ak treba natiahnuť dlhšie lano a načiahnuť sa pri cvakaní, istenie býva umiestnené tak, aby sa cvakalo z bezpečnej pozície. Napr. na polici, z madla pred bouldrom, ... Niekedy sú v ceste aj "nacvičovacie, hákovacie" istenia, ktoré sa pri preleze necvakajú, a často je ich takmer nemožné cvaknúť z lezeckej pozície.
 • ak hrozí nebezpečný pád na zem "spokojne" si precvaknúť prvé, príp. prvých n istení. Niekedy sú cesty robené tak, že nástup sa lezie TR, aj keď to nie je uvedené v sprievodcovi. (jedná sa o háklivú etickú otázku). Môže sa stať, že nástupové chyty sú mokré, v tomto prípade je bezpečnejšie liezť daný úsek TR.
 • pri lezení PP si dať expres takej dĺžky, aby sa dal cvaknúť zo stabilnej polohy.
 • Cvakanie expresu: (popisu orientácie karabín a šírky slučky v exprese sa zámerne vyhýbam)
  • do nitu: zámkom karabíny na opačnú stranu ako je predpokladaný smer lezenia.     
  • do kruhu: karabínu v kruhu zámkom smerom od skaly tak, aby nepáčila kruh (ak kruh „leží“ na skale)
  • používať expresy správnej dĺžky:
   • aby sa karabína nepáčila cez hranu
   • aby lano nešlo cez hranu/zúbok/výčnelok tesne ako vchádza do karabíny. Ak nastane tento prípad, lano sa zadrie, pád je "na tvrdo" a rozoderie sa oplet lana.
   • počas lezenia preventívne kontrolovať, či sa karabína v nite/borháku alebo exprese neotočila. Ak áno, v oddychovom mieste sa trhnutím lana snažiť dostať karabínu do správnej polohy. Kontrolovať má lezec aj istič.
   • cvakať expresy takej dĺžky, aby lano išlo čo najpriamejšie, prípadne cvaknúť dva expresy na predĺženie. Pri cvakaní cik-cak dávať pozor na správne cvaknutie karabíny do nitu. Zníži sa pádový faktor (zníži sa trenie lana, preto sa do pádového faktoru počíta dlhšie lano).
  • pri zlom cvaknutí:
   • karabína páči nit/borhák. Hrozí vytiahnutie borháku alebo zlomenie karabíny
   • karabína sa môže stočiť v nite/borháku a vycvaknúť
  • zaťažovať istenia smerom nadol (tangenciálne - na strih), nie ťahať ako napr. pri hákovaní. Aj zle osadené istenie by malo vydržať pád ak je namáhané na strih (tangenciálne), a pritom sa dá vytiahnuť rukou.
  • spoločné istenia viacerých ciest:
   • podľa možnosti nenaliezať do cesty v ktorej sú iným lezcom cvaknuté istenia a lezec cestu lezie
   • v prípade ak lezieme cestu so spoločnými isteniami (s vedľajšou cestou/variantom), cvaknúť si do istenia vlastný expres ako spodný v istení; dávať pozor aby sa laná nekrížili
  • Pri cvakaní dvoch expresov:
   • cvakať karabíny protismerne. Karabíny cvaknuté rovnakým smerom sa správajú rovnako ako 1 karabína
   • cvakať expresy rovnakej (aspoň približne) dĺžky, aby jedna karabína nevliezla do druhej a nepáčili sa navzájom
   • pri úzkom alebo asymetrickom očku na nite (kruhu, borháku) zvážiť cvaknutie dvoch expresov. Karabíny sa môžu vzájomne páčiť.
  • Caption of the figure above.
   Caption of the figure above.
   Caption of the figure above.
   Caption of the figure above.
   Caption of the figure above.
   Caption of the figure above.
 • Lano cvakať do expresu:
  • správnym smerom - lezcov koniec má ísť smerom od skaly
  • zámok SPODNEJ karabíny opačne ako je predpokladaný smer lezenia
  • uistiť sa, či je lano cvaknuté v exprese a karabína je zatvorená. Najmä pri starších a erárnych expresoch sa stáva, že zámok sa samovoľne nezatvára
  • dávať pozor aby sa karabína v slučke od expresu nestočila
   Caption of the figure above.
   Caption of the figure above.
   Caption of the figure above.
   Caption of the figure above.
 • Lezenie:
  • Dávať pozor, aby lano nebolo za nohou. Lano má byť tak, aby nebránilo lezcovi v pohybe: napr. pri skoku, ak je lano nad rukou lezec zavadí rukou o lano; lano pod rukou môže lezcovi „vytrhnúť“ ruku z chytu pri pohybe. Pri TR lezení sa snažiť mať ruku nad lanom, aby ju lezcovi pri páde „nepriškriplo“ o skalu alebo nepopálilo.
  • V žiadnom prípade nechytať (nedávať prsty cez) planžety nitov/skôb/borhákov (veľký kruh je pomerne bezpečné chytiť). Planžeta môže byť ostrá, môže rozrezať prst; pri šmyknutí stiahnuť kožu alebo odrezať prst, ... Ak chytíme expres a cvakneme ho a zakričíme dober, dávame pozor aby nám dobraté lano nepriškriplo ruku o skalu alebo karabínu.
  • Pri dvíhaní hlavy dávať pozor, aby sme sa neudreli alebo si nerozbili hlavu o ostrý výčnelok v jaskynke/diere, pod strieškou, pri kvapľoch, ...
  • Ak vytrhneme kameň okamžite kričať do doliny aby mohli ľudia pod nami zareagovať a uhnúť sa.
  • Lezec by mal byť zohratý s ističom, a dávať mu na známosť čo plánuje robiť. Napr. lezienie po dlhšom oddychu, doberanie, cvkanie, skoky, ...
 • Padanie: najlepšie nepadať.
  • nemať lano za nohou
  • mať prehľad, či je bezpečné cvakať s natiahnutým lanom, ak sme v neistej pozícii pri cvakaní a hrozí pád na policu/zem.
  • neodskakovať neprimerane ďaleko od skaly ( pri chytení natvrdo je náraz na skalu silnejší)
  • pri padaní v previse nad kolmou stenou dávať obzvlášť pozor, hrozí že spätný náraz nás „rozpľaskne“ na stenu; dávať veľký preklz.
  • rýchlo vytiahnuť zakvačené špičky, päty, hlavu alebo prsty zo špár, dierok, ... ak chytáme ostré chyty, zakliňujeme prsty do špár mali by sme byť pripravení ich v prípade pádu rýchlo uvoľniť/vytiahnuť
  • počas pádu chytiť lano rukami (aby nás neotočilo dolu hlavou, "náhrada" prsného úväzu); toto by mal byť automatický reflex pri padaní
  • nikdy počas pádu nechytať expres alebo spodné lano, aby sme sa zadržali! hrozí popálenie, strhnutie kože, priškripnutie ruky o skalu.
  • počas pádu sa snažiť korigovať let, "sledovať" situáciu.
  • dávať pozor kam dopadáme na nohy: pozor na skalné zuby, istenia,  kvaple, diery, ... (hrozí napr. vyvrtnutý členok, ...)
  • v prípade, že to je nutné chrániť si prednostne hlavu rukami. Napr. ak letíme bokom a hrozí náraz hlavou do skaly, ak nohy idú pod previs a hlava do previsu, ...
  • dávame pozor, či máme za chrbtom alebo v trase pádu prekážku. Napr. strom, múr, ... Pozor na ulomené vetvy stromov, na ktoré sa môžeme "napichnúť".
 • Istič:
  • pri zlých postupových isteniach znižovať pádový faktor väčším preklzom pokiaľ je to možné z hľadiska bezpečnosti -> polica, previs, ...
  • mal by mať odhad, kam asi lezec dopadne. Regulovať dĺžku pádu, aby lezec dopadol na bezpečné miesto. Lepší je dlhší a mäkší pád, ak to je bezpečné. Chytať lezca tak, aby mu nohy neušli pod strisku a hlavou do striešky, aby sa lezec nedopadol nohami na skalné výčnelky, kvaple, borhák, ...
  • by mal dbať na to, aby nemal zamotané alebo zachytené lano (medzi kameňmi, koreňmi, kríkmi, ...). Podľa potreby prekufrovať lano pred nalezením do cesty. Dávať pozor, kde stojí, aky sa nepotkýnal o kamene, lano, topánky, ...
  • kontrolovať lezca vo všetkých predchádzajúcich bodoch, a upozorniť lezca
  • pod  prvým istením chytať lezca ako pri boulderingu; mať pri tom mierne pokrčené ruky (aby padajúci lezec nevykĺbil chytajúcemu rameno/lakeť) aj nohy v kolenách
  • istič by mal stáť na „vhodnom mieste“
   • nie ďaleko od skaly, aby ho v prípade pádu lezca nestiahlo lano ku skale a popri tom sa nebodaj potkol...
   • aby ho prípadný pád lezca nevytiahol a pritom si nerozbil hlavu o skalu
   • aby na ističa nepadol/nekopol lezec
   • byť pripravený čupnúť si (skočiť do doliny, utekať do lesa), ak by hrozil pád na zem (zemovka)
   • dávať pozor aby sa mohol vyhnúť prípadnému kameňu uvoľnenému lezcom.
  • istič by mal stáť s mierne pokrčenými kolenami, aby bol schopný rýchlo zareagovať: čupnúť si alebo poskočiť, prípadne sa uhnúť (padajúcemu kameňu, lezcovi)
  • nenechať sa rozptyľovať okolím, napr. peknými babami srnkami
  • ak prechádzame popri ističovi prednostne obísť ističa zo zadu. Je vhodné, aby istič ustúpil. Neprekračovať lano vedúce od lezca k ističovi! Ak už treba predísť pred ističom, prechádzať popod lano.
  • podávať lezcovi dostatočné množstvo lana pri cvakaní. Je veľmi nepríjemné ak lezec potrebuje rýchlo cvaknúť lano (ledva sa drží), a nemá povolené. Je vhodné ustúpiť niekoľko krokov dozadu a pri cvakanií súčasne s povoľovaním pristúpiť ku skale, povolí sa tak rýchlo viacej lana.
  • nedoberať lezca úplne napevno ani nenechávať na lane neprimerane veľkú "vaňu". Lezec má mať voľnosť pohybu. Nemalo by sa stať, že lezec zlezie alebo sa chce sa napriahnuť na skok, a zadrží ho lano. Lano by nemalo lezca zadržať keď mu uletia nohy do výkmihu v previse. Pridŕžať lezcovi lano aby mu nezavadzalo pri pohybe (okolo prvého istenia).
  • nerozprávať lezcovi do lezenia, ak to nemá rád, hlavne frajerke.
 • Bezpečnosť:
  • ak vidíme/počujeme padajúci kameň,expres,..., alebo niekto kričí, že niečo vylomil (niečo mu spadlo), snažíme sa mu vyhnúť. Napr.: utekáme ku skale najlepšie pod previs a čo najďalej od predpokladaného miesta dopadu (pozor kameň sa môže odraziť od konárov stromov), chránime si prednostne hlavu rukami. Po zime dávať obzvlášť pozor na uvoľnené kamene. V zime dávame pozor na padajúce ľady a cencúle, často na zemi vidíme miesta kde dopadajú, treba sa pozrieť hore a zhodnotiť situáciu. Keď v noci mrzne a cez deň svieti slnko môžu padať aj metrové cencúle.
  • vyhýbať sa miestam a údoliam kde padajú kamene alebo lavíny.
  • prilba: (ne)nosenie prilby na skalkách je záležitosťou našej pohodlnosti. Musíme však uznať, že v mnohých prípadoch môže pri úrazoch zachrániť zdravie/život.
  • nosiť so sebou lekárničku, tabletky proti bolesti (zídu sa aj keď niekoho bolí hlava) a nabitý mobil. Vedieť číslo prvej pomoci 112, prípadne lokálnej horskej služby. Vedieť núdzové znamenia blikacie, manuánle (ruky do Y znamená potrebujem pomoc; ruky do N znamená nepotrebujem pomoc). Vedieť základy prvej pomoci.
  • ak stretneme zle osadené istenie, okamžite informovať miestnych lezcov, lezeckú komunitu napr. informatívnym článkom na lezeckom webe/fóre.

 • Ak Ťa napadne situácia ktorú som nespomenul, napíš mi prosím do diskusie...

  V pokračovaní sa budem venovať bezpečnosti pri dolezení, zlaňovaní a nacvičovaní TR.

  Komentáre (17)

  Odporúčania pre bezpečné lezenie a pohyb v lezeckých oblastiach

  08.07.2008 13:48:51

  a ako sa davaju ruky do N ? :)

  Re: Odporúčania pre bezpečné lezenie a pohyb v lezeckých oblastiach

  08.07.2008 14:33:11
  Reakcia - igor

  tak, ze bocne palicky ´N´si domyslis :-)<br /> ak ta napadne nejake vhodne vysvetlenie, rad doplnim.

  Re: Re: Odporúčania pre bezpečné lezenie a pohyb v lezeckých oblastiach

  10.07.2008 07:55:03

  dikes! dufam, ze to budem potrebovat castejsie ako Y :)

  Odporúčania pre bezpečné lezenie a pohyb v lezeckých oblastiach

  08.07.2008 14:51:52
  - den

  uff

  Odporúčania pre bezpečné lezenie a pohyb v lezeckých oblastiach

  08.07.2008 15:16:07
  - lukash

  To je sranda aku spustu veci clovek robi automaticky ani si to neuvedomuje.. Az ked to vidí takto spisane na papieri tak potom povie &quot;ty vole&quot;:))

  Odporúčania pre bezpečné lezenie a pohyb v lezeckých oblastiach

  08.07.2008 19:51:21
  -

  Igor, staré ponožky v prvom borháku?? to je predsa Machov výmysel, či sa mýlim?? ;-))<br /> a vraj nenechať sa rozptyľovať srnkami :-D

  Re: Odporúčania pre bezpečné lezenie a pohyb v lezeckých oblastiach

  09.07.2008 08:36:49
  Reakcia - igor

  jasne, ze Machov ;-) preto som to spomenul

  Odporúčania pre bezpečné lezenie a pohyb v lezeckých oblastiach

  08.07.2008 23:53:47
  - viol

  sakra, preco ja nemam zabudovany ten automaticky reflex chytit si lano ked padam?! uz som sa parkrat ocitla dole hlavou..... :-(

  Re: Odporúčania pre bezpečné lezenie a pohyb v lezeckých oblastiach

  13.07.2008 20:52:37

  he, ja ho mam ale par krat s stalo ze som chytil aj to druhe a to je to palive lano :-D

  Re: Odporúčania pre bezpečné lezenie a pohyb v lezeckých oblastiach

  09.07.2008 11:38:35

  No to je hlavny dovod preco sa ma nosti aj hrudak, vzdy ta otoci ako ma. A to uz nehovorim ze ludia lezu bez prilby.

  Re: Re: Odporúčania pre bezpečné lezenie a pohyb v lezeckých oblastiach

  09.07.2008 13:50:51

  hrudak nezabrani padu dole hlavou, ale zabrani naslednemu &quot;prelomeniu&quot; v pase

  Re: Re: Re: Odporúčania pre bezpečné lezenie a pohyb v lezeckých oblastiach

  09.07.2008 14:31:13
  Reakcia - igor

  hrudak je tiez jedna z veci, ktorym som sa zamerne vyhybal (vseobecne som sa vyhybal tomu aky material a preco pouzivat)<br /> nie som si isty, ci mame relevantne informaciie, pre/proti pouzivaniu hrudaku. najma pri sportovom lezeni som sa nestretol s jeho pouzitim. mne osobne by urcite zavadzal.<br /> myslim, ze sa da povedat, ze dnes sa pada relativne malo, a to z dovodu preistenia oblasti, strachu... a vacsinou sa pada v tazsich cestach, kde uz lezci vedia padat.

  Re: Odporúčania pre bezpečné lezenie a pohyb v lezeckých oblastiach

  09.07.2008 19:18:48

  trenuj, reflex sa vybuduje :-)

  Re: Re: Odporúčania pre bezpečné lezenie a pohyb v lezeckých oblastiach

  09.07.2008 23:20:02
  Reakcia - viol

  :-)) no dobre, tak ja teda budem trenovat...... ale chystam sa kupit si aj hrudak, hlavne kvoli tatram, ale pravdepodobne ho skusim aj na skalkach. tie pady dole hlavou, to je fakt neprijemne

  Re: Re: Re: Odporúčania pre bezpečné lezenie a pohyb v lezeckých oblastiach

  11.07.2008 14:50:40

  skusaj, trenuj. aj na umelej stene si treba zaskakat.<br /> ps: jaster nie je dobry trener ;-)

  Re: Odporúčania pre bezpečné lezenie a pohyb v lezeckých oblastiach

  28.07.2008 10:08:16
  Reakcia - kubkooo

  To bude asi tym, ze ti ustrelili ruky skoro na urovni noh (ak myslis Sulov) a to uz by nestihol chytit asi nikto :-) Skoda len ze sme to neodfotili bo by si mohla pridat foto ako radsej nepadat :-)

  Odporúčania pre bezpečné lezenie a pohyb v lezeckých oblastiach

  02.10.2018 14:10:41
  Anonym - Michal

  Vtipné je, že sa správnosť zapínania karabíny demonštruje na pravdepodobne podomácky vyrobenom hrdzavom pliešku, na ktorý by sa mal človek pomaly báť slaninu si zavesiť. Do tej fotky s tým plieškom by som dal smrtky vždy, nech je karabína zacvaknutá akokoľvek, jediný smajlík by tam bol, ak by to zostalo necvaknuté.

  Nový komentár

  Ochrana proti spamu
  dva -jedna =