Ochrana súkromia

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov patrí do základných ľudských práv a slobôd. Preto sa pri prevádzke týchto stránok snažíme zabezpečiť používateľom maximálne súkromie, ktoré je možné dosiahnuť pri zachovaní funkčnosti webových stránok.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom týchto webových stránok je Branislav Goga, Sokolská 10, 81104, Bratislava. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva.

Použitie osobných údajov

Emailová adresa

Pre prístup do webových stránok je zadať platnú emailovú schránku. Táto schránka bude nasledovne použitá pre účely obnovenia hesla v prípade jeho zabudnutia.

Meno a priezvisko

Používateľ má monosť dobrovoľne vyplniť do používateľského profilu svoje meno a priezvisko a umožniť tým ostatným používateľom identifikovať jeho totožnosť. Meno a priezvisko sú verejne zobrazené ako súčasť užívateľského profilu. Používateľ má možnosť kedykoľvek zobrazované meno zmeniť v nastaveniach svojho profilu.

Poskytnutie údajov

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom môžu byť spracúvané tretími osobami za predpokladu, že povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky alebo ak sa tak rozhodne Prevádzkovateľ. Pri dobrovoľnom poskytnutí osobných údajov tretím stranám dbáme na vysoký štandard ochrany osobných údajov príjemcom.

Príjemcom osobných údajov môžu byť:

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba - každá fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje, má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie úradu.